ANVÄNDARVILLKOR BACKHANDSMASH
1 ALLMÄNT
1.1 Backhandsmash AB, org.nr. 556926-7494, tillhandahåller en webbaserad tjänst för administration av gruppspel inom racketsport (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls till klubbar och föreningar som i sin tur möjliggör för sina medlemmar, som Du själv, att använda Tjänsten för att rapportera resultat m.m. i Tjänsten.
1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för Din användning av Tjänsten i förhållande till Backhandsmash. Dessa Användarvillkor ersätter eller förändrar inte eventuella regler uppställda av Din klubb för deltagande i gruppspel eller liknande, vilka villkor gäller mellan Dig och klubben.
1.3 För att använda Tjänsten måste Du som användare acceptera de villkor som Backhandsmash ställer upp för Tjänsten. Du accepterar dessa Användarvillkor vid inloggning i Tjänsten.
1.4 Backhandsmash har rätt att ändra eller göra tillägg till Användarvillkoren. Om inte annat anges gäller ändringarna med omedelbar verkan. Om Du fortsätter använda Tjänsten efter meddelande om ändringar anses Du har godkänt de ändrade Användarvillkoren.
2 DEFINITIONER
”Abonnemangsavtalet” avser avtalet mellan klubben och Backhandsmash avseende Tjänsten.

”Användaren” eller ”Du” avser den fysiska person som genom sitt medlemskap i viss klubb och/eller deltagande i visst gruppspel har bjudits in till ett Användarkonto av en klubb och därmed ges tillgång till Tjänsten.

”Användarens Data” avser information som Användaren matar in i Tjänsten, såsom namn, e-post, mobilnummer, profilbild, adress och matchresultat.

”Användarkonto” avser Användarens konto knutet till Abonnemangsavtal.
3 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
3.1 Användaren får tillgång till Tjänsten genom att en inbjudan till Tjänsten skickas per mail till Användaren. Via inbjudan skapar Användaren ett Användarkonto för användning av Tjänsten. Användarkontot är personligt och Användaren åtar sig att lämna korrekt information, såsom namn m.m., såväl vid registrering som därefter.
3.2 Användaren ansvarar för sin användning av Tjänsten.
3.3 Användaren ansvarar för att behandla inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Om Användaren har anledning misstänka att inloggningsuppgifter kommit obehörig tillhanda ska Användaren kontakta Backhandsmash så att Backhandsmash kan vidta nödvändiga åtgärder.
3.4 Vid användandet av Tjänsten åtar sig Användaren:

i) att inte ändra eller förvanska någon del av Tjänsten,

ii) att inte på något sätt bidra till att störa Tjänstens funktioner eller på något annat sätt begränsa användningen av Tjänsten,

iii) att inte ladda upp eller mata in något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt material,

iv) att inte ladda upp eller mata in något material som ägs av någon tredje part, innefattande men inte begränsat till material som innebär intrång i en tredje parts upphovsrätt,

v) att inte inhämta information om andra användare av Tjänsten i syfte att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja sådan information till en tredje part,

vi) att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.
4 RÄTTIGHETER
Backhandsmash äger samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten och i Tjänsten ingående programvaror m.m.
5 ANVÄNDARENS DATA
Användarens Data tillhör Användaren. Användaren upplåter dock rätt till Backhandsmash att under den tid det krävs för att Tjänsten ska vara ändamålsenligt för övriga Användare och klubbar, fortsätta använda och publicera relevanta delar av Användarens Data. Backhandsmash har också rätt att använda Användarens Data för statistiska ändamål samt för att förbättra och utveckla Tjänsten.
6 SKADESLÖSHETSÅTAGANDE
Om Din användning av Tjänsten i strid med dessa Användarvillkor skulle leda till krav mot Backhandsmash från tredje man eller orsaka Backhandsmash annan skada, är Du skyldig att hålla Backhandsmash skadeslös i förhållande till sådana ersättningsanspråk och annan skada.
7 COOKIES
Backhandsmash använder cookies på webbplatsen och i Tjänsten [i syfte att föra besöksstatistik och underlätta för Användaren vid inloggning till Tjänsten.] Information om de cookies som vi använder hittar du här.
8 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser eller informationstjänster som inte tillhör Backhandsmash (externa webbplatser). Backhandsmash har inget ansvar för innehåll som finns hos webbplatser eller informationstjänster tillhörande annan än Backhandsmash.
9 ANSVARSBEGRÄNSNING
9.1 Backhandsmash tillhandahåller Tjänsten utan garantier. Användarvillkoren medför dock ingen begränsning av Användares rättigheter i gällande konsumentlagstiftning. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Det betyder att Backhandsmash inte garanterar att Tjänsten kommer att fungera i enlighet med Dina förväntningar eller utan fel och brister. Backhandsmash garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig.
9.2 Backhandsmash ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med Användares användning av Tjänsten, såsom förlorad vinst, inkomstbortfall, förlust av goodwill, förlust av data eller annan liknande skada eller förlust.
9.3 Backhandsmash ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten som ligger utanför Backhandsmashs kontroll. Backhandsmash ansvarar inte heller för material som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten.
10 TID FÖR NYTTJANDE AV TJÄNSTEN
Användaren har rätt att använda Tjänsten under den tid Abonnemangsavtalet är gällande om inte grund för att avsluta Användarkontot i förtid föreligger enligt någon bestämmelse i Användarvillkoren.
11 ÄNDRING AV TJÄNSTEN OCH UPPSÄGNING
Backhandsmash utvecklar Tjänsten kontinuerligt. Backhandsmash kan lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten, lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsten samt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.
12 AVSTÄNGNING AV ANVÄNDARE
För det fall Du bryter mot någon del av Användarvillkoren eller missbrukar Tjänsten har Backhandsmash rätt att avsluta Ditt Användarkonto och neka Dig fortsatt tillträde till Tjänsten.
13 HANTERING AV DATA EFTER UPPSÄGNING
13.1 Data som Du har matat in i Tjänsten (inkluderande Användarens Data) kommer att fortsätta användas även efter uppsägning under den tid som det krävs för att Tjänsten ska vara ändamålsenligt för övriga Användare och klubbar.
13.2 Backhandsmash har ingen skyldighet att spara Användarens Data. Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning tar ut all Användarens Data från Tjänsten som Användaren kan komma att behöva för framtida bruk
14 ÖVERLÅTELSE EJ TILLÅTEN
Användaren får inte upplåta, överlåta eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till någon annan. Användarkontot är personligt.
15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Dessa Användarvillkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. Sveriges allmänna domstolar ska slutligen lösa samtliga tvister som uppkommer med anledning av dessa Användarvillkor. Vid sådan tvist ska Stockholms tingsrätt vara första instans.